Подземно газохранилище Чирен

ПГХ „Чирен” е изградено на базата на изтощеното газокондензатно находище, открито през 1963 г. в Северозападна България. През периода на експлоатация на газокондензатното находище са добити общо 2.8 млрд. м3 природен газ и 76.2 хил. м3 газов кондензат.

Работата на газовото хранилище започва през м. август 1974 г. с трансформирането на изтощеното находище в газово хранилище и засега е единственото на територията на България.

ПГХ „Чирен” работят 24 експлоатационни сондажи, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 MW и други технически съоръжения, необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ.

Експлоатационните характеристики на ПГХ „Чирен” и режима на неговата експлоатация зависят от особеностите на Чиренската геоложка структура, петрофизичните свойства на подземния газов резервоар, типа на изкуствения газов залеж, вида на водоносната система, както и от други фактори.

Експлоатацията на газовото хранилище е циклична, като периода за нагнетяване на природен газ е „април-октомври”, а периода за добив - „ноември-март”.

Най-големият добив на природен газ, осъществен от газовото хранилище за един сезон възлиза на 390 млн.м3, но през последните три години същият е спаднал до порядъка на 300 млн.м3 и зависи от потребностите на пазара в страната. Максималният денонощен добив, достигнат по време на газовата криза през м. януари 2009 г., поддържан в продължение на две седмици е 4.2 млн.м3/ден.

ПГХ „Чирен” служи за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната и e един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки.

Собственик и оператор на ПГХ „Чирен” е “Булгартрансгаз” ЕАД, като дружеството предоставя услуги по съхранение на природен газ въз основа на Лицензия № Л-214-10/29.11.2006 г., издадена от КЕВР.