ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИТЕ НА МРЕЖАТА В ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ

 

Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС) приема и публикува веднъж на всеки две години План за развитие на мрежата в цялата Общност.

Плановете може да намерите на интернет страницата на ENTSOG: https://www.entsog.eu/publications/tyndp

(Документите може да намерите само на английски език)