REMIT REPORTING

"Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като пазарен участник (Market Participant) с ACER Code: с ACER Code: A0001038B.BG, съгласно изискванията на член 9.1. от Регламент (ЕС) №1227/2011 и като Registered Reporting Mechanism (RRM), съгласно изискванията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за докладване на собствена REMIT информация.

В качеството си на RRM тип „TSO”, “Булгартрансгаз“ има право да докладва към ACER единствено данни, попадащи в обхвата на задълженията за докладване от операторите на газопреносни системи, в съответствие с член 3.1.(б)(i) и член 9.2 от Регламент (ЕС) № 1348/2014. Дружеството не  е оторизирано да предлага услуги по докладване от името на трети страни, както и да докладва данни, различни от посочените по време на процеса на регистрация и указани в списъка публикуван на REMIT портала на ACER, на връзката: "List of RRMs with data types".

 

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ oт REMIT портала на ACER