Видове договори, предлагани от "Булгартрансгаз" ЕАД

 

По отношение срока на договора:

1. Краткосрочни – месечен или тримесечен договор;

2. Дългосрочни – годишен договор за пренос или договор за период, кратен на една година, но не повече от пет години.

 

В зависимост от вида на разпределения капацитет:

1. Договори за пренос на база на твърд капацитет;

2. Договори за пренос на база на прекъсваем капацитет;

3. Договори за пренос на база прекъсваем виртуален капацитет (“backhaul”).

 

В зависимост от балансовата зона:

1. Договор за пренос по националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Договор за пренос по газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

Комбинирани договори:

1. Договор за пренос и съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“.