Заявки за издаване на EIC кодове

EIC кодове се издават и администрират от Централното бюро за издаване на кодове EINTSO-E (CIO) и/или Местни бюра за издаване на EIC кодове (LIOs).

Статус на Местно бюро за издаване на EIC кодове в Република България притежават:

  • „Булгартрансгаз“ ЕАД – отговаря за издаване на EIC кодове, отнасящи се към пазара на природен газ; и
  • „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД – отговаря за издаване на EIC кодове отнасящи се към пазара на електроенергия.

За получаване на EIC код е необходимо да:

  • Свалите и попълните следната Форма за заявка;
  • Изпратите попълнената, подписана и подпечатана заявка на адрес:

„Булгартрансгаз“ ЕАД
Бул. „Панчо Владигеров“ №66
ж.к. Люлин-2
София 1336

Заявките за издаване на идентификатори за юридически лица – EIC тип (X), трябва да бъдат придружени от копие на валидно удостоверение за актуално състояние и копие от ЕИК / Булстат на заявителя.

За повишаване ефективността на процеса по издаване на кодовете, Ви молим да изпратите сканирано копие на посочените по-горе документи (попълнената, подписана и подпечатана форма, копие на валидно удостоверение за актуално състояние и копие от ЕИК / Булстат) на email адрес:

lio@bulgartransgaz.bg

Кодовете с международно значение се верифицират от централното бюро за издаване на EIC кодове – ENTSO-E.

Срокът за отговор е 3 седмици от получаване на заявката.

В случай на необходимост, представител на местното бюро за издаване на кодове ще се свърже с Вас.

Като заявявате и/или използвате EIC кодове, Вие се съгласявате с условията на Указанията за използване на EIC схемата за кодиране (Energy Identification Coding Scheme).

EIC кодове тип X се издават само на организации, които не притежават EIC код тип X, т.е. срещу предоставения от пазарния участник номер по ДДС няма регистриран друг EIC код тип X.

 

EIC КОДОВЕ И REMIT

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Европейския регистър на участниците на пазара, преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011.

За повече информация относно изискванията за регистрация като пазарен участник и достъп до портала за регистрация, използван от българския национален регулаторен орган, моля посетете Интернет страниците на ACER CEREMP и КЕВР.

Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационните форми за достъп до платформата за резервиране на капацитет RBP и платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.