В изпълнение на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие н

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД отбеляза с официален коктейл в Националния исторически музей в Бояна своята 40-годишнина като наследник на първата газова фирма в страната.

С настоящето „Булгартрансгаз” ЕАД отправя запитване до всички заинтересовани лица, с оглед провеждане на пазарно проучване, за наличието на потенциален интерес от капацитет за пренос на природен газ в посока България – Сърбия през трансграничната точка Ки

„Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда внасянето в Комисията за Енергийно и Водно Регулиране на Заявление за утвърждаване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията

Българската страна следи с особено внимание динамично променящата се ситуация, свързана с доставките на природен газ за България и Европа през Украйна и при необходимост има готовност да предприеме незабавни действия за защита на интересите на българските

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България–Сърбия.

Днес, 13.01.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за „Доставка на основни материали и оборудване и свързани услуги за изграждане на два преносни газопровода до Свищов и Панагюрище-Пирдоп”.

На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост (ЗДС), „Булгартрансгаз“ ЕАД - Инвеститор на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската грани

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 11 май 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите седем месеца на 2020 г., считано от м. юни 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 238 412 MWh/месец.

Информация

04 Юни 2024

Във връзка с реализацията на обект „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив“, пресичане на техническа инфраструктура над Тунел 3, който се изпълнява от Национална компания "Железопътна инфраструктура"