За обществената поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ с решение от 30.12.2022 г. за изпълнител е определен участникът ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“, класиран на първо място, като същото влиза в сила от 10.01.2023 г.

След влизане в сила на решението, ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“ уведоми „Булгартрансгаз“ ЕАД, че дружеството отказва да сключи договор за възлагане на обществената поръчка по смисъла на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради обективна невъзможност за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в срока определен в проекта на договор, като изложи подробно и съответните причини довели до невъзможност за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Предвид стратегическото значение на проекта за подобряване на енергийната сигурност за страната и региона, обезпечаване непрекъснатостта и сигурността на газовите доставки и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ, на 22.03.2023 г. е издадено мотивирано решение на основание чл. 112, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с което решението от 30.12.2022 г. е изменено в частта за определяне на изпълнител и е определен втория класиран участник - ДЗЗД „ЕКЗАЛО ДРИЛИНГ ЧИРЕН“, за изпълнител на обществената поръчка.

Повече информация относно участниците в процедурата и решението за определяне на нов изпълнител на обществената поръчка е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219854.  

По отношение на обществената поръчка за „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“, на 22.03.2023 г. е издадено решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал. 5 от ЗОП и чл. 106, ал. 6 от ЗОП, с което е определен за изпълнител участникът класиран на първо място - ДЗЗД „СТРОЙГАЗСИСТЕМ“ . Решението за определяне на изпълнител е публикувано в ЦАИС ЕОП на 22.03.2023 г.

Шест участника подадоха оферти за участие в процедурата, като пет от тях декриптираха офертите си чрез ЦАИС ЕОП.

В резултат на прегледа за съответствието на офертите с изисквания на възложителя от документацията участие в обществената поръчка, както и съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, до оценка на офертите и отваряне на ценови предложения бяха допуснати участниците ДЗЗД „СТРОЙГАЗСИСТЕМ“, ДЗЗД „ЧИРЕН КС“ и ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“.

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от методиката за комплексна оферта, определени в документацията за обществената поръчка, като определеният изпълнител е предложил икономически най-изгодна оферта по предварително избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и Решението за избор на изпълнител е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/228441.

В България и региона е налице все по-засилваща се необходимост от допълнителен капацитет за съхраняване на природен газ.

Повишаването на значимостта на разширението на капацитета на ПГХ „Чирен“, се обуславя и от спирането на доставките от Руската Федерация до различни Европейски страни. Набавянето на необходимите на страната ни обеми природен газ от алтернативни източници, включително и втечнен природен газ, повиши многократно нуждата от разширение на газовото хранилище с цел повишаване на запасите и обезпечаването на енергийния газов сектор.

Не по-малко важен е положителният ефект от разширението на ПГХ „Чирен“ върху търговията. Наличието на достатъчни капацитети за съхранение, добив и нагнетяване на газ е от ключово значение за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници на природен газ, включително на LNG. Разширението на ПГХ „Чирен“ ще осигури допълнителна гъвкавост, повишаване на пазарната интеграция и стимулиране на конкуренцията.

Предвид горепосоченото възлагането на процедурата е от съществено значение за подобряване енергийната сигурност на страната и региона, обезпечаване непрекъснатостта и сигурността на доставките на природен газ и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона.