"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", уведомява заинтересованите страни, че разполага със свободен капацитет за нагнетяване и съхранение през м. октомври в размер на 257 523,213 MWh или 17 168,214 MWh/ден в периода 01.10.2021-15.10.2021 г., които могат да бъдат добити от хранилището през м. Декември и/или м. Ноември 2021 г. В случай на проявен интерес от страна на ползвателите "Булгартрансгаз" ЕАД има готовност да увеличи периода на нагнетяване от 16 до 20 октомври включително, което ще даде възможност за нагнетяване на допълнителни обеми в размер на 137 410 MWh или 27 482 MWh/ден.

В случай на интерес  потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите тук

Заявления могат да се подават  до 17:00 ч. (местно време, София)  на 29 септември 2021 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2

бул. "Панчо Владигеров" №66

1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 29 септември 2021 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България за ограничаване разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19), "Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до края на деня (24:00 часа, местно време, София) на 29 септември 2021 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен"

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2021-2022 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.