Газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД се състои от газопреносна мрежа и подземно газохранилище Чирен (ПГХ „Чирен”), свързано към нея.

Дължина на газопреносната мрежа: ≈ 3276 км

Компресорни станции: 11

Вътрешни изходни точки: ≈ 240

Входни точки от добивни съоръжения: 2

Точки на свързване със съоръжения за съхранение: 1

Трансгранични входно-изходни точки: 9

In-country точки на междусистемно свързване: 1

EIC код на Булгартрансгаз ЕАД: 21X-BG-A-A0A0A-C

ACER код на Булгартрансгаз ЕАД: A0001038B.BG

Негру вода 1/Кардам – EIC 21Z000000000159I - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZSA, Румъния

Негру вода 2,3/Кардам – EIC 21Z000000000160X - Входна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZ SA, Румъния

Кулата/Сидирокастро – EIC 21Z000000000020C - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и DESFA SA, Гърция

Русе/Гюргево – EIC 21Z0000000002798  - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZ SA, Румъния

Странджа/Малкочлар – EIC 21Z000000000157M - Изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и BOTAS, Турция

Кюстендил/Жидилово – EIC 21Z000000000137S - Изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и NOMAGAS, Северна Македония

Странджа 2/Малкочлар – EIC 58Z-00000015-S2M - Входна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и TAGTAS, Турция

Киреево/Зайчар – EIC 58Z-000000007-KZ - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и GASTRANS, Сърбия

Калотина/Димитровград – EIC 58Z-000000012-KD - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и TRANSPORTGAS SRBIJA, Сърбия

Стара Загора - EIC 58Z-IP-00034-STZ - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и ICGB

Виртуална търговска точка - VTP България - EIC 58Z--VTPN-NAT—1

ПГХ Чирен, EIC 21W000000000031C 

ГИС Чирен - EIC 21Z000000000349D - Входно-изходна точка на свързване между между газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ Чирен

Експлоатационни сондажи: 24

Компресорни станции: 1

Капацитет за съхранение: ≈5 889 400 MWh

Капацитет за добив: 5350 MWh/d ÷ 40874 MWh/d

Капацитет за нагнетяване: 5400 MWh/d ÷ 39085 MWh/d

Максимален капацитет за добив в аварийна ситуация: до 50290 MWh/d при пълно газово хранилище - за период от време максимум до 30 дни