„Булгатрансгаз“ ЕАД взе решение да предприеме мерки, за осигуряване на стимули за използване на ПГХ „Чирен“, с цел постигане на по-високо ниво на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява три открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО ЧЛ. 25 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ТАКСА ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ ВАЛИДНИ ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 2022/2023

„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ,

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Подписването на споразумението беше отбелязано на официална церемония в Люксембург на 27 юни в рамките на Съвета на ЕС

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Допълнителната процедура за разпределение месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение