ПГХ „Чирен” е изградено на базата на изтощеното газокондензатно находище, открито през 1963 г. в Северозападна България. През периода на експлоатация на газокондензатното находище са добити общо 2.8 млрд. м3 природен газ и 76.2 хил. м3 газов кондензат.

Работата на газовото хранилище започва през м. август 1974 г. с трансформирането на изтощеното находище в газово хранилище и засега е единственото на територията на България.

ПГХ „Чирен” работят 24 експлоатационни сондажи, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 MW и други технически съоръжения, необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ.

Експлоатационните характеристики на ПГХ „Чирен” и режима на неговата експлоатация зависят от особеностите на Чиренската геоложка структура, петрофизичните свойства на подземния газов резервоар, типа на изкуствения газов залеж, вида на водоносната система, както и от други фактори.

Експлоатацията на газовото хранилище е циклична, като периода за нагнетяване на природен газ е „април-октомври”, а периода за добив - „ноември-март”.

Най-големият добив на природен газ, осъществен от газовото хранилище за един сезон възлиза на 390 млн.м3, но през последните три години същият е спаднал до порядъка на 300 млн.м3 и зависи от потребностите на пазара в страната. Максималният денонощен добив, достигнат по време на газовата криза през м. януари 2009 г., поддържан в продължение на две седмици е 4.2 млн.м3/ден.

ПГХ „Чирен” служи за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната и e един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки.

Собственик и оператор на ПГХ „Чирен” е „Булгартрансгаз” ЕАД, като дружеството предоставя услуги по съхранение на природен газ въз основа на Лицензия № Л-214-10/29.11.2006 г., издадена от КЕВР.

Със становище по чл. 103, ал. 6 от ЗООС, изх. № УК-75/17.03.2016 г., на Заместник-министъра на околната среда и водите е потвърдена класификацията на Подземно газово хранилище „Чирен”, като предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП). За безопасната експлоатация на хранилището са разработени:

  • „Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии”, като част от „Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал”, одобрен от Изпълнителния директор на ИАОС с Решение № 124-А2/2017;
  • „Доклад относно разпространението на вредното въздействие на различни видове прогнозирани аварии в ПГХ „Чирен”, на база математически модели, от фирма „Риск Инженеринг” АД;
  • Вътрешен авариен план на предприятието. В Аварийния план са предвидени съответните мерки в случай на възникване на голяма производствена авария, както и действията за справяне с последиците от нея и начините за свързване и оповестяване с външни звена и структури на Единната спасителна система и отговорни институции.

Извършено е обстойно обследване на производствените процеси и технологии, машини и съоръжения, като направените изводи в посочените документи показват, че при евентуално възникване на техногенни събития, аварии, взрив, запалване, разлив на опасни вещества на територията на ПГХ „Чирен”, опасност за живота и здравето на хората от съседните населени места практически не съществува. Не се очаква възникване на авария с последващ „ефект на доминото”, поради липса на разположени в непосредствена близост до предприятието обекти или други производствени площадки.

Операторът „Булгартрансгаз” ЕАД, е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на риска от възникване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях на производствената площадка на ПГХ „Чирен”, площадката на склада за леснозапалими течности и експлоатационните сондажи.

Допълнителна информация относно съхраняваните и употребявани опасни химични вещества, информация за засегнатата общественост, в.ч. начините на поведение и действията, които населението следва да предприеме в случай на голяма авария, обобщена информация за опасностите от големи аварии - сценарии и мерки за ПСВРП могат да бъдат открити по-долу:

Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен