ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2024-2025
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2024 г. - 30.09.2025 г.
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2024 г. - 30.09.2025 г.
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2023-2024
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. - 30.09.2024 г.
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. - 30.09.2024 г.
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2022-2023
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2022 г. - 30.09.2023 г.
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2022 г. - 30.09.2023 г.
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2021-2022
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г.
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г.
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2020-2021
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г.
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г.
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2019-2020
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2018-2019
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВЪРД И ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017-2018
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 29 (а)
Информация за стандартните продукти за твърд капацитет (минимални цени, множители, сезонни фактори и др.)
Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
Член 29 (б)
Информация за стандартните продукти за прекъсваем капацитет
Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване)
 

МЕТОДИКА, ПРИХОДИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪРЗАНА С ТАРИФИТЕ
ЧЛЕН ОПИСАНИЕ КОМЕНТАР
Член 30 (1) (a)
Информация относно параметрите, използвани в прилаганата методика за референтна цена, които са свързани с техническите характеристики на преносната система
 
Член 30 (1) (б) (i)
Информация за разрешените и/или целевите приходи на оператора на преносна система
 
Член 30 (1) (б) (ii)
Информация относно промени в приходите
 
Член 30 (1) (б) (iii)
Информация относно следните параметри - видове активи, цена на капитала, капиталови разходи, оперативни разходи, механизми за стимулиране и цели за ефективност, инфлационни индекси
 
Член 30 (1) (б) (iv), (v)
Информация за приходите от услуги за пренос, включително съотношение между капацитетно и стоково базиране, съотношение вход-изход, съотношение между вътрешносистемни и междусистемни приходи
 
Член 30 (1) (б) (vi)
Информация, свързана с предишния тарифен период, относно равнението на регулаторната сметка
Операторът коригира необходимите годишни приходи със суми, получени вследствие на несъответствие между действително получените годишни приходи и утвърдените необходими годишни приходи от предходен ценови период. За целта операторът поддържа специална регулаторна сметка, в която ежегодно се натрупват годишните разлики между действително получени приходи и ревизираните необходими годишни приходи. 
 
Член 30 (1) (б) (vii)
Информация за предназначението на тръжната надбавка
Приходите от тръжна премия ще бъдат включени в общата сума на събираните приходи от оператора.
 
Член 30 (1) (в)
Информация за тарифите за пренос и за услуги, различни от пренос, придружена от информация за тяхното определяне
 
Член 30 (2) (a)
Информация за трендовете и изменението на тарифите за пренос
 
Член 30 (2) (б)
Обобщена информация за използвания тарифен модел и разяснение за начина на изчисление на тарифите за пренос, приложими за текущия тарифен период
 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

ДОКУМЕНТ НА ENTSOG ЗА ПРИЛАГАНЕ на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, свързани с прилагането на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ